Przedsiebiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie Spólka Akcyjna Kraków - juz 67 lata!

Informacja na temat wypłaty dywidendy za rok 2012 dla Akcjonariuszy PRK Kraków SA oraz informacja o zamianie akcji PRK Kraków SA na ZUE S.A


więcej...Zakończenie inwestycji „Modernizacja stacji Tunel na linii kolejowej nr 8 Warszawa Zachodnia – Kraków Główny Osobowy”


więcej...PRK Kraków SA podpisała umowę na rewitalizację toru nr 2 linii kolejowej nr 61 Kielce - Fosowskie na odcinku Koniecpol - Częstochowa Stradom.


więcej...Pobity kolejny rekord prędkości na odcinku wykonanym przez PRK Kraków SA.


więcej...Oferta złożona przez PRK Kraków SA na rewitalizację toru nr 2 linii kolejowej nr 61 Kielce - Fosowskie na odcinku Koniecpol - Częstochowa Stradom została wybrana przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza.


więcej...Zmiana terminu przyjmowania stron i udzielania informacji w zakresie wypłaty dywidendy.


więcej...PRK Kraków SA podpisała umowę na rozbudowę zaplecza technicznego Sekcji Zasilania Elektroenergetycznego w Nowym Sączu.


więcej...PRK Kraków SA uczestniczyła w Międzynarodowych Targach Kolejowych Trako 2013.


więcej...Pierwsze zawiadomienie Akcjonariuszy o zamiarze połączenia ZUE SA ze spółką zależną Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie SA


więcej...Zakończenie inwestycji ""Przebudowa infrastruktury stacji Katowice w obrębie peronu 2,3,4 w ramach programu inwestycyjnego "Modernizacja układu torowego na liniach nr 1, 137, 139 i infrastruktury służącej do obsługi podróżnych w obrębie stacji Katowice Osobowa"


więcej...Zakończenie inwestycji "Przebudowa bocznicy kolejowej oraz wewnętrznych dróg dojazdowych w elektrowni "Rybnik" S.A. wraz z przynależną infrastrukturą".


więcej...Plan połaczenia PRK Kraków SA z ZUE SA


więcej...Dywidenda z zysku Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie SA za rok obrotowy 2012.


więcej...PRK Kraków SA
Zdobywcą III Nagrody w konkursie Budowa Roku 2012.


więcej...Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.


więcej...Zakończenie procesu prywatyzacji PRK Kraków SA.


więcej...PRK Kraków SA laureatem XXIV edycji Medalu Europejskiego


więcej...15 maja PRK Kraków SA ropoczęła 69 rok swojej działalności.


więcej...PRK Kraków SA zawarła umowę na rewitalizację odcinka Zawiercie - Jaworzno-Szczakowa.


więcej...Rekord prędkości polskiego pociągu pobity!


więcej...PRK Kraków SA podpisała umowę na przebudowę stacji Tunel.


więcej...Zakończenie inwestycji "Przebudowa stacji Pyskowice wraz z wymiana sieci trakcyjnej w torze nr 1 i 2 szlaku Pyskowice-Paczyna".


więcej...Zakończenie inwestycji "Przebudowa toru nr 1 szlaku Jelcz Miłoszyce - Czernica Wrocławska wraz z torem nr 1,2, i 3 na stacji Czernica Wrocławska".


więcej...PRK Kraków SA laureatem XXIII edycji Medalu Europejskiego


więcej...PRK Kraków SA otrzymała Certyfikat Wiarygodności Finansowej


więcej...Zakończenie inwestycji "Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania Szybka Kolej Regionalna  Tychy - Dąbrowa Górnicza. Etap I Tychy Miasto - Katowice".


więcej...Informacja Rady Nadzorczej o zmianach w składzie Zarządu PRK Kraków SA


więcej...
 

 

 

ZUE S.A. pragnie poinformować, iż w dniu 20.12.2013r., w wyniku wpisania do właściwego rejestru, nastąpiło połączenie ZUE S.A. (jako „Spółki Przejmującej”) z Przedsiębiorstwem Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. (jako „Spółki Przejmowanej”).

Połączenie Spółek nastąpiło w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które zostaną wydane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, z uwzględnieniem przepisu art. 514 KSH, tj. z wyłączeniem Spółki Przejmującej jako akcjonariusza Spółki Przejmowanej.

Zgodnie z art. 493 § 1 i 2 KSH Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. zostało rozwiązane z dniem wykreślenia z rejestru, tj. z dniem 20.12.2013r. Jednocześnie, zgodnie z art. 494 § 1 KSH, ZUE S.A. wstąpiła z tym dniem we wszystkie prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A., w tym również strony umów, które dotychczas realizowane były przez Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. Zarząd ZUE S.A. potwierdza wszystkie pełnomocnictwa udzielone dotychczas pracownikom PRK w Krakowie S.A. dla potrzeb realizowanych kontraktów.

Mając na uwadze dokonane połączenie, chcielibyśmy wskazać, iż wszelkie faktury VAT wystawiane od dnia połączenia, tj. od dnia 20.12.2013r., powinny wskazywać Spółkę Przejmującą, tj. ZUE S.A., jako nabywcę towarów i usług będących przedmiotem transakcji udokumentowanej daną fakturą. Nie ma natomiast konieczności korygowania faktur VAT wystawionych na Spółkę Przejmowaną, tj. Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A. przed dniem połączenia, tj. przed dniem 20.12.2013r. Nie ulegają zmianie numery rachunków bankowych, na które należy realizować płatności.

Połączenie Spółek to naturalna konsekwencja wewnętrznej integracji Grupy ZUE, niosąca wraz z sobą dalsze usprawnienie działania i pełniejsze wykorzystanie jej potencjału. Dla naszych partnerów oznacza to zachowanie dotychczasowych standardów współpracy i wysokiej jakości świadczonych usług. Żywimy przekonanie, że zmiana przełoży się na dalszy rozwój Grupy ZUE, zaś naszym partnerom dostarczy gwarancji długofalowej, pełnej sukcesów współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu i stabilności.

 

 

www,grupazue.pl